Regulamin parkingu przy ul. Powiśle 11 w Krakowie


 • 1. ZASADY OGÓLNE
 1. Parking przeznaczony jest do parkowania autobusów turystycznych oraz busów osobowych służących do przewozu osób. Parkowanie innych pojazdów jest niedozwolone.
 2. Parking jest płatny, niestrzeżony.
 3. Parking czynny jest codziennie, przez całą dobę.
 4. Użytkownik pojazdu wjeżdżając na parking, po otrzymaniu biletu od pracownika parkingu zobowiązuje się do przestrzegania zasad regulaminu.
 5. Zarządcą parkingu jest firma CONSUL3MIASTO z siedzibą w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 52.
 6. Z chwilą otrzymania biletu parkingowego lub wjazdu na parking między Wynajmującym, a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego na poniższych warunkach. Umowa nie zawiera żadnego zobowiązania do pilnowania ani też przechowywania. Umowa najmu miejsca postojowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu. Najemca uznaje i wyraża zgodę na niniejsze warunki najmu.

 • 2. OPŁATY PARKINGOWE
 1. Obowiązujący cennik znajduje się na tablicy informacyjnej przy wjeździe na parking.
 2. Podstawą do naliczenia opłaty parkingowej jest bilet wydany przez pracownika parkingu przy wjeździe na teren parkingu.
 3. Przed wyjazdem z przedmiotowego terenu należy okazać pracownikowi parkingu otrzymany bilet w celu naliczenia odpowiedniej opłaty.
 4. W przypadku pozostawienia pojazdu na czas dłuższy niż 9 godz. (do 24 godz.) naliczany jest rabat. Aktualnie obowiązujący rabat wskazany jest na tablicy informacyjnej przy wjeździe na parking. Ten sam rabat obowiązuje przy pozostawieniu pojazdu na czas dłuższy niż jedna doba.

 • 3. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU
 1. Użytkownik pojazdu wjeżdżając na parking oświadcza, że spełnia warunki zawarte w § 1.,a w szczególności punktu 1. niniejszego regulaminu, tym samym zobowiązując się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz oznakowania znajdującego się parkingu.
 2. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest zgłosić się do pracownika parkingu w celu otrzymania biletu.
 3. Pracownik parkingu wydaje bilet zamieszczając na nim informacje o dacie, godzinie oraz numerze rejestracyjnym parkowanego pojazdu.
 4. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom pracownika parkingu i do pozostawienia pojazdu w miejscu przez niego wskazanym.
 5. W celu zakończenia czasu parkowania i wyjazdu z parkingu należy zgłosić się do pracownika parkingu i okazać bilet w celu naliczenia opłaty.
 6. Pracownik parkingu zamieszcza informacje na bilecie o czasie wyjazdu i wysokości opłaty, wydaje paragon fiskalny lub fakturę vat.
 7. Po dokonaniu opłaty pracownik parkingu dezaktywuje blokadę w celu wyjazdu pojazdu.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa maksymalna, dopuszczalna prędkość pojazdów na parkingu to 5km/h.
 9. Ze względu na charakter parkingu oraz brak ogrodzenia, mogą tu przebywać osoby trzecie, w związku z tym kierujący pojazdem zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności.
 10. Na parking przyjmowane są tylko pojazdy sprawne technicznie.
 11. W przypadku zgubienia biletu parkingowego należy wnieść opłatę parkingową w wysokości co najmniej stawce dobowej- zgodnie z cennikiem.

 • 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin obowiązuje od 20.03.2011 r.

 Parking pod Wawelem dla autokarów


ul. Powiśle 11
31-101 Kraków

tel. 798 469 492 
info@parkingpodwawelem.pl

REZERWUJ PARKING